Oznakowanie - miejsca, rurociągi, pojemniki

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku, nakłada zobowiązania z zakresu substancji chemicznych i ich mieszanin (zmieniono ją ustawą z dnia 20 marca 2015r.). Na tej podstawie Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia 2015r. określił:

- oznakowanie konieczne dla zbiorników i pojemników, które służyć mają do przechowywania substancji lub też mieszanin, stanowiących zagrożenie. Dotyczy to również pojemników oraz zbiorników służących do pracy z substancjami/mieszaninami/rurociągów, które zawierają substancje/mieszaniny stanowiące zagrożenie bądź służące do transportu. Oznakowanie ma stanowić piktogram określający rodzaj zagrożenia.

- rodzaj warunków, należnych do spełnienia w sytuacji odstąpienia od przewidywanego oznakowania. Jest to możliwe w sytuacji kiedy zbiorniki/pojemniki służące do pracy przez krótki czas z substancjami/mieszaninami, zaklasyfikowanymi jako stwarzające zagrożenie. W takich przypadkach brane jest pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo człowieka jak i właściwości zawartości zbiornika.

Decydując się na inny rodzaj oznakowania, należy zastosować inne alternatywne środki bezpieczeństwa. Obejmuje to szczególnie szkolenia z zakresu zagrożeń, które gwarantują równorzędny poziom ochrony. Wspomniane piktogramy mogą być zastąpione po przez znaki ostrzegawcze. W przypadku braku znaku równoważnego można zastosować piktogram z załącznika V rozporządzenia 1272/2008/WE. Podczas transportowania dopuszcza się obie metody oznakowania.

W przypadku rurociągów piktogramy bądź znaki ostrzegawcze powinno się umieścić w miejscu widocznym przy szczególne niebezpiecznych miejscach.

Warto dodać, że magazyny, które są odpowiedzialne za składowanie (substancji/mieszanin), mogą być oznaczone za pomocą znaku ostrzegawczego o charakterze ogólnym.

Podmioty, odpowiedzialne w myśl przepisów za umieszczenie oznaczeń do obowiązujących przepisów, powinny się do nich dostosować w ciągu 3 miesięcy.

Tym samym wprowadzono zmiany w zakresie między innymi:

- znaków ostrzegawczych określanych w ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach zastępując je piktogramami z załącznika V rozporządzenia 1272/2008,

- nowe znaki o charakterze ostrzegawczym są uproszczone i nie zawierają znaku ostrzegawczego przed substancjami szkodliwymi bądź też drażniącymi.