Nowe wymagania - seveso III

W dniu 17 lutego 2016 roku, weszło w życie Rozporządzenie ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku. Dotyczy ono rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Jako rozporządzenie o charakterze wykonawczym do Ustawy Prawo o Ochronie Środowiska, jest ono wdrażane przez SEVESO III.

Dyrektywa SEVESO to program, który ma na celu kontrolę zagranicznych zagrożeń awarii, zawiązanych z substancjami uznawanymi za niebezpieczne. Dyrektywa została wydana 24 czerwca 1982 roku. Jej nazwa powiązana została bezpośrednio z miejscowością we Włoszech, w której to, w zakładzie chemicznym, zajmującym się produkcją pestycydów oraz herbicydów, doszło w 1976 roku do wybuchu na potężną skalę. Ówczesna awaria skutkowała ogromnymi stratami w ludziach – około 2000 osób zostało poszkodowanych. Negatywne skutki dotyczyły również środowiska naturalnego. Zdarzenie to stało się swoistym impulsem do wprowadzenia poszczególnych zasad, które miałyby na celu ochronę przed podobnymi i innymi poważnymi awariami przemysłowymi. Od roku 1982 dyrektywa SEVESO w sposób znaczący zmieniała się dwa razy. Po raz pierwszy w 1996 roku, kiedy wprowadzono tzw. SEVESO II, a w roku 2012 SEVESO III – dyrektywa 2012/18/UE.

Nasze krajowe przepisy wdrożyły SEVESO III głównie za pomocą Ustawy z dnia 23 lipca 2015 roku. Dotyczyła ona zmiany ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 2015 poz. 1434 jak i kilku rozporządzeń o charakterze wykonawczym.

Wspomniane wyżej rozporządzenie, już wcześniej dostosowało wymagania do rozporządzenia CLP. Wprowadziło to aerozole jako kategorie do kwalifikacji. Nowe wymogi w zakresie przechowywania w magazynie co najmniej 150 ton netto aerozoli z kategorii 1 oraz 2 , powoduje kwalifikację zakładu do grupy większego ryzyka. Warto tu zauważyć, że edycja SEVESO w poprzednich wersjach nie uwzględniała aerozoli w ogóle.