Produkty biobójcze - ze wsparciem, nie takie straszne

Na naszym rynku w wielu branżach często występują bardzo złożone oraz skomplikowane przepisy. Dla wielu firm jest to zawsze problematyczna kwestia. Z jednej strony bowiem, należy tego rodzaju przepisy odpowiednio interpretować, a jednocześnie właściwie się do nich dostosować. Ważne jest również prowadzenie działalności w zgodzie z obowiązującymi normami oraz wymogami.

Czytaj więcej

Przeglądy substancji czynnych - postępy w programie

Postępem rozpoczął się rok 2016, jeżeli chodzi o prace, związane z programem przeglądów substancji czynnych, stosowanych w przypadku produktów biobójczych. Osiem rozporządzeń zostało opublikowanych w ciągu ostatniego miesiąca. Dotyczą one zarówno pozytywnych jak i negatywnych opinii.

W stosunku do:

- triklosanu - CAS: 3380-34-5,

Czytaj więcej

2015 rok - sprawozdania SZWO i FGC

Należy przypomnieć, że do 28 lutego należy złożyć sprawozdanie dotyczące Substancji Zubożających Warstwę Ozonową – SZWO i Fluorowanych Gazów Cieplarnianych – FGC za rok 2015.

Substancje Zubożające Warstwę Ozonową to pochodne węglowodorów alifatycznych (propanu, etanu, metanu), zawierające atomu chloru i/lub bromu. Dotyczy to również

Czytaj więcej

Obowiązkowe raporty - instalacje przemysłowe emitujące LZO

W przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku, art. 7 ust. 1, o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. z 2013 r. poz.1107 z póź. zm. – podmiot, który korzysta ze środowiska, którego działalność powoduje emisje lotnych związków organicznych – LZO, sporządza oraz wprowadza do Krajowej bazy dane,

Czytaj więcej

Nowe wymagania - seveso III

W dniu 17 lutego 2016 roku, weszło w życie Rozporządzenie ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku. Dotyczy ono rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Jako rozporządzenie o charakterze wykonawczym do Ustawy Prawo o Ochron

Czytaj więcej