2015 rok - sprawozdania SZWO i FGC

Należy przypomnieć, że do 28 lutego należy złożyć sprawozdanie dotyczące Substancji Zubożających Warstwę Ozonową – SZWO i Fluorowanych Gazów Cieplarnianych – FGC za rok 2015.

Substancje Zubożające Warstwę Ozonową to pochodne węglowodorów alifatycznych (propanu, etanu, metanu), zawierające atomu chloru i/lub bromu. Dotyczy to również atomów fluoru, które wykazują potencjał w zakresie niszczenia ozonu – ODP. W efekcie prowadzą one do powstania tzw. dziury ozonowej. Do tego typu substancji zaliczamy między innymi: całkowicie podstawione chlorofluorowęglowodory (CFC), częściowo podstawione bromofluorowęglowodory (HBFC), bromochlorometan (CH2BrCl), jak również trifluorojodometan (FIC 013 I1 / TFIM) i chlorometan (HCC 040 / MC).

Z kolei fluorowanowe gazy cieplarniane – FGC – stanowią substancje chemiczne, które zawierają w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się bardzo wysokim bądź wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego –GWP. Tego rodzaju gazy nie występują w sposób naturalny. Produkowane są wyłącznie przez człowieka i stosuje się je w chłodnictwie, jak również w klimatyzacji. Swoją rolę (jako czynniki spieniające) odgrywają one również w przypadku produkcji pianek oraz wyrobów zawierających pianki, środków gaśniczych, stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, rozpuszczalników do czyszczenia metalowych części, jak również elementów układów elektronicznych. Do tego typu gazów można zaliczyć między innymi: wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC), jak również heksafluorek siarki (SF6).

SZWO jak i GFC, są uznawane za wysoce niebezpieczne. Dotyczy to zarówno środowiska – mają wpływ na zmianę klimatu, co sprawia, że podlegają licznym restrykcjom, które dotyczą eksportu, importu, produkcji oraz stosowania. Przykładem takiego obostrzenia jest coroczny obowiązek sprawozdawczości, składany przez wszystkich przedsiębiorców, którzy między innymi:

- wywożą FGC lub SZWO,

- przywożą FGC lub SZWO,

- przywożą lub wywożą produkty, urządzenia stacjonarne lub ruchome. Podobnie jest w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej, wlicza się tu również gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach zawierających SZWO bądź FGC,

- stosują FGC bądź SZWO do produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, do ruchomych systemów z zakresu klimatyzacji w pojazdach, których silniki zawierają SZWO bądź FGC,

- wykorzystują SZWO bądź FGC w przypadku instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń/systemów ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo dotyczy to też gaśnic bądź systemów klimatyzacji w przypadku pojazdów silnikowych, które zawierają FGC bądź SZWO,

- SZWO lub FGC stosują w innych procesach,

- dokonują odzysku, recyklingu, regeneracji, bądź też niszczą SZWO lub FGC.

W tym roku, sprawozdanie, będzie po raz pierwszy składane w nowo powstałej Bazie Danych Sprawozdawczych – BDS

Sprawozdanie zawiera między innymi informacje dotyczące rodzaju substancji, uwzględniające kwestię jej produkcji, przywozu, wywozu, zregenerowania, odzyskania jak i ilości SZWO i FGC. Przewidziana kara pieniężna za brak złożenia sprawozdania to kara administracyjna w wysokości od 600,00 do 3000,00 zł.

Obowiązki w zakresie utworzenia bazy, składania sprawozdań, wynikają z ustawy z dnia 15 maja 2015 roku, o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.