Obuwie dla kobiet - dla BHP i wygody

Obuwie noszone przez kobiety w wielu przypadkach stanowi dla mężczyzn pewien problem. Przytłaczająca ilość typów, krojów oraz styli sprawia, że bardzo często kobiety posiadają po kilka par na każdą okazję. Wówczas w zależności od okazji oraz potrzeby mogą je dobrać odpowiednio do sytuacji. Tam najczęściej liczy się wygląd. Tam jednak gdzie liczą się kw

Czytaj więcej

Oznakowanie - miejsca, rurociągi, pojemniki

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku, nakłada zobowiązania z zakresu substancji chemicznych i ich mieszanin (zmieniono ją ustawą z dnia 20 marca 2015r.). Na tej podstawie Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia 2015r. określił:

- oznakowanie konieczne dla zbiorników i pojemników, które służyć mają do przechowywania substancji lub też mieszani

Czytaj więcej

PYŁY DROBNE W POLSCE - normy i raport 2015 roku

Dla pyłów o charakterze drobnym PM10 w naszym kraju przyjmuje się trzy zasadnicze poziomy:

- dopuszczalny - 50 μg/m3.

Poziom ten nie jest właściwy ale i nie wywołuje ciężkich skutków dla człowieka i jego zdrowia.

- informowania – 200 μg/m3.

Stanowi on ważny sygnał, że sytuacja nie jest właściwa i należy ograniczyć

Czytaj więcej

Detergenty i obowiązki

Zgodnie z przepisami – rozporządzeniem – WE nr 648/2004r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r., produkt podlega tym przepisom w zakresie detergentów, w sytuacji kiedy spełnia warunki, które zostały określone w definicji ujętej w art.2 pkt 1. Należy tu dodać, że funkcją nadrzędną detergentu jest czyszczenie, mycie lub pranie.

Deter

Czytaj więcej

Produkty biobójcze - ze wsparciem, nie takie straszne

Na naszym rynku w wielu branżach często występują bardzo złożone oraz skomplikowane przepisy. Dla wielu firm jest to zawsze problematyczna kwestia. Z jednej strony bowiem, należy tego rodzaju przepisy odpowiednio interpretować, a jednocześnie właściwie się do nich dostosować. Ważne jest również prowadzenie działalności w zgodzie z obowiązującymi normami oraz wymogami.

Czytaj więcej

Przeglądy substancji czynnych - postępy w programie

Postępem rozpoczął się rok 2016, jeżeli chodzi o prace, związane z programem przeglądów substancji czynnych, stosowanych w przypadku produktów biobójczych. Osiem rozporządzeń zostało opublikowanych w ciągu ostatniego miesiąca. Dotyczą one zarówno pozytywnych jak i negatywnych opinii.

W stosunku do:

- triklosanu - CAS: 3380-34-5,

 

Czytaj więcej

2015 rok - sprawozdania SZWO i FGC

Należy przypomnieć, że do 28 lutego należy złożyć sprawozdanie dotyczące Substancji Zubożających Warstwę Ozonową – SZWO i Fluorowanych Gazów Cieplarnianych – FGC za rok 2015.

Substancje Zubożające Warstwę Ozonową to pochodne węglowodorów alifatycznych (propanu, etanu, metanu), zawierające atomu chloru i/lub bromu. Dotyczy to również

Czytaj więcej

Obowiązkowe raporty - instalacje przemysłowe emitujące LZO

W przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku, art. 7 ust. 1, o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. z 2013 r. poz.1107 z póź. zm. – podmiot, który korzysta ze środowiska, którego działalność powoduje emisje lotnych związków organicznych – LZO, sporządza oraz wprowadza do Krajowej bazy dane,

Czytaj więcej

Nowe wymagania - seveso III

W dniu 17 lutego 2016 roku, weszło w życie Rozporządzenie ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku. Dotyczy ono rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Jako rozporządzenie o charakterze wykonawczym do Ustawy Prawo o Ochron

Czytaj więcej

ADR - doradca potrzebny

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że zapisy Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych jak również Umowy europejskiej ADR dotyczącej przewozu drogowego towarów o charakterze niebezpiecznym nakładają pewne wymogi oraz obowiązki.

Ustawa oraz Umowa ADR, określa, że każde przedsiębiorstwo związane z przewozem towarów niebezpiecznych, pakowaniem, za

Czytaj więcej